English - Dhivehi translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Dhivehi Translation here
(ހާލު ކިހިނެތް?)

Search in Browser for quick result --> Translate English to Dhivehi Translatiz

Common English Phrases in Dhivehi

Phrase Meaning
Hi! އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް!
Good morning! ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް!
Good afternoon! ބާއްޖަވެރި މެންދުރުފަހެއް!
Good evening! ބާއްޖަވެރި ހަވީރެއް!
Hello my friend! ހެލޯ މައި ފްރެންޑް!
How are you? ހާލު ކިހިނެތް?
I'm fine, thank you! އަހަރެން ރަނގަޅު، ޝުކުރިއްޔާ!
I missed you އައި މިސްޑް ޔޫ
Thank you (very much)! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ)!
You're welcome! މަރުޙަބާ!
Come in! ވަދެބަލަ!
Have a nice day! ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން!
Phrase Meaning
Good bye! ވަރަށް ސަލާން!
Happy birthday! އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއް!
What's your name? ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބާ?
Where do you live? ކޮންތާކު ތިބާ އުޅެނީ?
Can I have your phone number? އަހަންނަށް ތިޔަ ފޯނު ނަންބަރު ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
I love you އަހަރެން ތިބާ ދެކެ ލޯބިވަން
You're very special! ތިއީ ވަރަށް ހާއްސަ!
I don't understand! އަހަންނަކަށް ނޭނގުނު!
Can you help me? އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟
Call the ambulance! އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅާލާ!
Call a doctor! ޑޮކްޓަރަކަށް ގުޅާށެވެ!
Call the police! ފުލުހުންނަށް ގުޅާ!
The culture and people were very interesting އެ ސަގާފަތާއި މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވިއެވެ

About English Language

According to Wikipedia.org, English is a West Germanic language and belongs to the Indo-European language family. English is spoken by the inhabitants of early medieval England. It is the official language of 53 countries. It is spoken as the first language and is spoken by 400 million people all over the world.
English is the most commonly spoken second language in the world. It is the language used for International communication in all parts of the world. English is spoken to hold communications related to politics, science, media, or art. It is also the language of entertainment and is used for socializing as well. If you have a good command of the English language helps you get more opportunities in life and your career.

About Dhivehi Language

According to Wikipedia.org,

Communicate easily by using the free English to Dhivehi online translator to instantly translate English words, messages, news, articles, phrases or documents to Dhivehi.

Instant English to Dhivehi Translation online for Free with English to Dhivehi machine translator

You can now easily and accurately translate English to Dhivehi language with this tool. This tool will allow you to Translate English text into Dhivehi text. Translating words, sentences, and paragraphs into Dhivehi is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about English to Dhivehi translator

How to translate English to Dhivehi using online translation tool?

  1. Select the English as source language for translation.
  2. Select the Dhivehi as target translation language.
  3. Enter the English words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the English to Dhivehi translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Dhivehi to English?

Yes, You can translate Dhivehi to English with our online translation tool. Check Translate Dhivehi to English

How accurate is this English to Dhivehi translation tool?

Our English translator tool provides the most accurate Dhivehi translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Dhivehi translation, make sure that the English text is grammatically correct.

Which is the best English to Dhivehi translator and How it can help me to translate Dhivehi?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best English to Dhivehi translation, it can translate English to 144 languages. If you need more accurate human English to Dhivehi translation service, use Translate from English to Dhivehi.

Is this English to Dhivehi translation free?

Yes, English to Dhivehi translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the English to Dhivehi Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert English into Dhivehi?

You can translate English words, phrases, and sentences to Dhivehi in a few seconds.