Dhivehi - English translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get English Translation here
(How are you?)

Search in Browser for quick result --> Translate Dhivehi to English Translatiz

Common Dhivehi Phrases in English

Phrase Meaning
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް! Hi!
ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް! Good morning!
ބާއްޖަވެރި މެންދުރުފަހެއް! Good afternoon!
ބާއްޖަވެރި ހަވީރެއް! Good evening!
ހެލޯ މައި ފްރެންޑް! Hello my friend!
ހާލު ކިހިނެތް? How are you?
އަހަރެން ރަނގަޅު، ޝުކުރިއްޔާ! I'm fine, thank you!
އައި މިސްޑް ޔޫ I missed you
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ)! Thank you (very much)!
މަރުޙަބާ! You're welcome!
ވަދެބަލަ! Come in!
ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން! Have a nice day!
Phrase Meaning
ވަރަށް ސަލާން! Good bye!
އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއް! Happy birthday!
ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބާ? What's your name?
ކޮންތާކު ތިބާ އުޅެނީ? Where do you live?
އަހަންނަށް ތިޔަ ފޯނު ނަންބަރު ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ Can I have your phone number?
އަހަރެން ތިބާ ދެކެ ލޯބިވަން I love you
ތިއީ ވަރަށް ހާއްސަ! You're very special!
އަހަންނަކަށް ނޭނގުނު! I don't understand!
އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟ Can you help me?
އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅާލާ! Call the ambulance!
ޑޮކްޓަރަކަށް ގުޅާށެވެ! Call a doctor!
ފުލުހުންނަށް ގުޅާ! Call the police!
އެ ސަގާފަތާއި މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވިއެވެ The culture and people were very interesting

About Dhivehi Language

According to Wikipedia.org,

About English Language

According to Wikipedia.org, English is a West Germanic language and belongs to the Indo-European language family. English is spoken by the inhabitants of early medieval England. It is the official language of 53 countries. It is spoken as the first language and is spoken by 400 million people all over the world.
English is the most commonly spoken second language in the world. It is the language used for International communication in all parts of the world. English is spoken to hold communications related to politics, science, media, or art. It is also the language of entertainment and is used for socializing as well. If you have a good command of the English language helps you get more opportunities in life and your career.

Communicate easily by using the free Dhivehi to English online translator to instantly translate Dhivehi words, messages, news, articles, phrases or documents to English.

Paste or Type Dhivehi and instantly get Dhivehi to English translation Online

You need an online machine translator to quickly translate Dhivehi to English. We hope that our Dhivehi to English translator can simplify your process of translation of Dhivehi text, messages, words, or phrases. If you type Dhivehi phrase "ހެލޯ މައި ފްރެންޑް!" in input text box and click Translate Button than it is translated to English as "Hello my friend!". You can use our Dhivehi translator to translate a whole Dhivehi sentence to English or just a single word, you can also use Dhivehi to English translation online tool as a personal Dhivehi dictionary tool to get the meaning of English words. You can either type your Dhivehi text or copy and paste your text in the above box and hit the translate button and you will instantly get English translation right away.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Dhivehi to English translator

How to translate Dhivehi to English using online translation tool?

  1. Select the Dhivehi as source language for translation.
  2. Select the English as target translation language.
  3. Enter the Dhivehi words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Dhivehi to English translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate English to Dhivehi?

Yes, You can translate English to Dhivehi with our online translation tool. Check Translate English to Dhivehi

How accurate is this Dhivehi to English translation tool?

Our Dhivehi translator tool provides the most accurate English translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of English translation, make sure that the Dhivehi text is grammatically correct.

Which is the best Dhivehi to English translator and How it can help me to translate English?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Dhivehi to English translation, it can translate Dhivehi to 144 languages. If you need more accurate human Dhivehi to English translation service, use Translate from Dhivehi to English.

Is this Dhivehi to English translation free?

Yes, Dhivehi to English translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Dhivehi to English Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Dhivehi into English?

You can translate Dhivehi words, phrases, and sentences to English in a few seconds.