English - Armenian translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Armenian Translation here
(Ինչպես ես?)

Search in Browser for quick result --> Translate English to Armenian Translatiz

Common English Phrases in Armenian

Phrase Meaning
Hi! Ողջու՜յն!
Good morning! Բարի առավոտ!
Good afternoon! Բարի օր!
Good evening! Բարի երեկո!
Hello my friend! Բարեւ իմ ընկեր!
How are you? Ինչպես ես?
I'm fine, thank you! Լավ եմ, շնորհակալություն!
I missed you Կարոտել էի քեզ
Thank you (very much)! Շատ շնորհակալություն)!
You're welcome! Կրկին համեցեք!
Come in! Ներս արի։
Have a nice day! Հաճելի օր!
Phrase Meaning
Good bye! Ցտեսություն!
Happy birthday! Ծնունդդ շնորհավոր!
What's your name? Անունդ ինչ է?
Where do you live? Որտեղ ես ապրում?
Can I have your phone number? Կարող եմ ունենալ ձեր հեռախոսահամարը:
I love you Ես սիրում եմ քեզ
You're very special! Դու շատ յուրահատուկ ես:
I don't understand! Չեմ հասկանում!
Can you help me? Կարող ես ինձ օգնել?
Call the ambulance! Զանգահարե՛ք շտապօգնություն։
Call a doctor! Բժիշկ կանչե՛ք։
Call the police! Զանգե՛ք ոստիկանություն։
The culture and people were very interesting Մշակույթն ու մարդիկ շատ հետաքրքիր էին

About English Language

According to Wikipedia.org, English is a West Germanic language and belongs to the Indo-European language family. English is spoken by the inhabitants of early medieval England. It is the official language of 53 countries. It is spoken as the first language and is spoken by 400 million people all over the world.
English is the most commonly spoken second language in the world. It is the language used for International communication in all parts of the world. English is spoken to hold communications related to politics, science, media, or art. It is also the language of entertainment and is used for socializing as well. If you have a good command of the English language helps you get more opportunities in life and your career.

About Armenian Language

According to Wikipedia.org, The Armenian language is spelled Haieren and is popular as the Indo-European language. Traditionally it was considered as the dialect of Iran. In this modern era, the Armenian language is spoken by 6.7 million people all across the globe. The majority of Armenian language speakers live in Armenia that covers around 3.4 million people. Some other speakers of this language also reside in Georgia and Russia. Other 100,000 speakers live in Iran. The Armenian language can be distinguished in many varieties including Old Armenian (Grabar), Middle Armenian (Miǰin hayerên), and Modern Armenian, or Ašxarhabar (Ashkharhabar). There are two written varieties for modern Armenia that include Western Armenian (Arewmtahayerên) and Eastern Armenian (Arewelahayerên). There are about 50 dialects that were introduced before 1915. Surprisingly, the population of Turkey was reduced due to massacres and other adverse conditions.

Communicate easily by using the free English to Armenian online translator to instantly translate English words, messages, news, articles, phrases or documents to Armenian.

Instant English to Armenian Translation online for Free with English to Armenian machine translator

You can now easily and accurately translate English to Armenian language with this tool. This tool will allow you to Translate English text into Armenian text. Translating words, sentences, and paragraphs into Armenian is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about English to Armenian translator

How to translate English to Armenian using online translation tool?

  1. Select the English as source language for translation.
  2. Select the Armenian as target translation language.
  3. Enter the English words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the English to Armenian translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Armenian to English?

Yes, You can translate Armenian to English with our online translation tool. Check Translate Armenian to English

How accurate is this English to Armenian translation tool?

Our English translator tool provides the most accurate Armenian translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Armenian translation, make sure that the English text is grammatically correct.

Which is the best English to Armenian translator and How it can help me to translate Armenian?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best English to Armenian translation, it can translate English to 144 languages. If you need more accurate human English to Armenian translation service, use Translate from English to Armenian.

Is this English to Armenian translation free?

Yes, English to Armenian translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the English to Armenian Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert English into Armenian?

You can translate English words, phrases, and sentences to Armenian in a few seconds.