Armenian - English translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get English Translation here
(How are you?)

Search in Browser for quick result --> Translate Armenian to English Translatiz

Common Armenian Phrases in English

Phrase Meaning
Ողջու՜յն! Hi!
Բարի առավոտ! Good morning!
Բարի օր! Good afternoon!
Բարի երեկո! Good evening!
Բարեւ իմ ընկեր! Hello my friend!
Ինչպես ես? How are you?
Լավ եմ, շնորհակալություն! I'm fine, thank you!
Կարոտել էի քեզ I missed you
Շատ շնորհակալություն)! Thank you (very much)!
Կրկին համեցեք! You're welcome!
Ներս արի։ Come in!
Հաճելի օր! Have a nice day!
Phrase Meaning
Ցտեսություն! Good bye!
Ծնունդդ շնորհավոր! Happy birthday!
Անունդ ինչ է? What's your name?
Որտեղ ես ապրում? Where do you live?
Կարող եմ ունենալ ձեր հեռախոսահամարը: Can I have your phone number?
Ես սիրում եմ քեզ I love you
Դու շատ յուրահատուկ ես: You're very special!
Չեմ հասկանում! I don't understand!
Կարող ես ինձ օգնել? Can you help me?
Զանգահարե՛ք շտապօգնություն։ Call the ambulance!
Բժիշկ կանչե՛ք։ Call a doctor!
Զանգե՛ք ոստիկանություն։ Call the police!
Մշակույթն ու մարդիկ շատ հետաքրքիր էին The culture and people were very interesting

About Armenian Language

According to Wikipedia.org, The Armenian language is spelled Haieren and is popular as the Indo-European language. Traditionally it was considered as the dialect of Iran. In this modern era, the Armenian language is spoken by 6.7 million people all across the globe. The majority of Armenian language speakers live in Armenia that covers around 3.4 million people. Some other speakers of this language also reside in Georgia and Russia. Other 100,000 speakers live in Iran. The Armenian language can be distinguished in many varieties including Old Armenian (Grabar), Middle Armenian (Miǰin hayerên), and Modern Armenian, or Ašxarhabar (Ashkharhabar). There are two written varieties for modern Armenia that include Western Armenian (Arewmtahayerên) and Eastern Armenian (Arewelahayerên). There are about 50 dialects that were introduced before 1915. Surprisingly, the population of Turkey was reduced due to massacres and other adverse conditions.

About English Language

According to Wikipedia.org, English is a West Germanic language and belongs to the Indo-European language family. English is spoken by the inhabitants of early medieval England. It is the official language of 53 countries. It is spoken as the first language and is spoken by 400 million people all over the world.
English is the most commonly spoken second language in the world. It is the language used for International communication in all parts of the world. English is spoken to hold communications related to politics, science, media, or art. It is also the language of entertainment and is used for socializing as well. If you have a good command of the English language helps you get more opportunities in life and your career.

Communicate easily by using the free Armenian to English online translator to instantly translate Armenian words, messages, news, articles, phrases or documents to English.

Paste or Type Armenian and instantly get Armenian to English translation Online

You need an online machine translator to quickly translate Armenian to English. We hope that our Armenian to English translator can simplify your process of translation of Armenian text, messages, words, or phrases. If you type Armenian phrase "Բարեւ իմ ընկեր!" in input text box and click Translate Button than it is translated to English as "Hello my friend!". You can use our Armenian translator to translate a whole Armenian sentence to English or just a single word, you can also use Armenian to English translation online tool as a personal Armenian dictionary tool to get the meaning of English words. You can either type your Armenian text or copy and paste your text in the above box and hit the translate button and you will instantly get English translation right away.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Armenian to English translator

How to translate Armenian to English using online translation tool?

  1. Select the Armenian as source language for translation.
  2. Select the English as target translation language.
  3. Enter the Armenian words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Armenian to English translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate English to Armenian?

Yes, You can translate English to Armenian with our online translation tool. Check Translate English to Armenian

How accurate is this Armenian to English translation tool?

Our Armenian translator tool provides the most accurate English translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of English translation, make sure that the Armenian text is grammatically correct.

Which is the best Armenian to English translator and How it can help me to translate English?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Armenian to English translation, it can translate Armenian to 144 languages. If you need more accurate human Armenian to English translation service, use Translate from Armenian to English.

Is this Armenian to English translation free?

Yes, Armenian to English translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Armenian to English Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Armenian into English?

You can translate Armenian words, phrases, and sentences to English in a few seconds.