Latin - Dhivehi translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Dhivehi Translation here
(ހާލު ކިހިނެތް?)

Search in Browser for quick result --> Translate Latin to Dhivehi Translatiz

Common Latin Phrases in Dhivehi

Phrase Meaning
Salve! އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް!
Bonum mane! ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް!
Bona dies! ބާއްޖަވެރި މެންދުރުފަހެއް!
Bonum vesperam! ބާއްޖަވެރި ހަވީރެއް!
Salve amice! ހެލޯ މައި ފްރެންޑް!
Quid agis? ހާލު ކިހިނެތް?
Valeo, gratias tibi! އަހަރެން ރަނގަޅު، ޝުކުރިއްޔާ!
Adfui te އައި މިސްޑް ޔޫ
Gratias tibi valde)! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ)!
Gratias! މަރުޙަބާ!
Venient in! ވަދެބަލަ!
Bonum diem habeas! ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން!
Phrase Meaning
Vale! ވަރަށް ސަލާން!
Felix natalis! އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއް!
Quid tibi nomen est? ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބާ?
Ubi habitas? ކޮންތާކު ތިބާ އުޅެނީ?
Possum habere phone numerum? އަހަންނަށް ތިޔަ ފޯނު ނަންބަރު ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
te amo އަހަރެން ތިބާ ދެކެ ލޯބިވަން
Tu es valde speciale! ތިއީ ވަރަށް ހާއްސަ!
Non intellego! އަހަންނަކަށް ނޭނގުނު!
Potesne me iuvare? އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟
Voca ambulance! އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅާލާ!
Medicum voca! ޑޮކްޓަރަކަށް ގުޅާށެވެ!
Vigilum voca! ފުލުހުންނަށް ގުޅާ!
Cultura hominumque valde interesting އެ ސަގާފަތާއި މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވިއެވެ

About Latin Language

According to Wikipedia.org, Latin is a classical language and it belongs to the Italic branch of the Indo-European languages. Latin was spoken by people in Rome, known as Latium. With the growth of the power of the Roman Republic, the Latin language gained a lot of popularity. It became the dominant language in Italy and the western Roman Empire. Latin is similar to the English language. Latin roots are used in English descriptions and are used in exploring sciences, medicine, and law. Latin had been standardized into Classical Latin and the colloquial form of the language is spoken in many parts of the world. Late Latin was the written language in the 3rd century. It was then developed in the 6th to 9th centuries and became a part of the Romance languages like Italian, Sardinian, Venetian, Neapolitan, Sicilian, Piedmontese, Lombard, French, Franco-Provençal, Occitan, Corsican, Ladin, Friulan, Romansh, Catalan/Valencian, Aragonese, Spanish, Asturian, Galician, Portuguese and Romanian. Early Modern Latin and New Latin became the first international communication until the 18th century.

About Dhivehi Language

According to Wikipedia.org,

Communicate easily by using the free Latin to Dhivehi online translator to instantly translate Latin words, messages, news, articles, phrases or documents to Dhivehi.

Instant Latin to Dhivehi Translation online for Free with Latin to Dhivehi machine translator

You can now easily and accurately translate Latin to Dhivehi language with this tool. This tool will allow you to Translate Latin text into Dhivehi text. Translating words, sentences, and paragraphs into Dhivehi is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Latin to Dhivehi translator

How to translate Latin to Dhivehi using online translation tool?

  1. Select the Latin as source language for translation.
  2. Select the Dhivehi as target translation language.
  3. Enter the Latin words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Latin to Dhivehi translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Dhivehi to Latin?

Yes, You can translate Dhivehi to Latin with our online translation tool. Check Translate Dhivehi to Latin

How accurate is this Latin to Dhivehi translation tool?

Our Latin translator tool provides the most accurate Dhivehi translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Dhivehi translation, make sure that the Latin text is grammatically correct.

Which is the best Latin to Dhivehi translator and How it can help me to translate Dhivehi?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Latin to Dhivehi translation, it can translate Latin to 144 languages. If you need more accurate human Latin to Dhivehi translation service, use Translate from Latin to Dhivehi.

Is this Latin to Dhivehi translation free?

Yes, Latin to Dhivehi translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Latin to Dhivehi Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Latin into Dhivehi?

You can translate Latin words, phrases, and sentences to Dhivehi in a few seconds.