Bhojpuri - Bambara translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Bambara Translation here
(I ka kɛnɛ wa?)

Search in Browser for quick result --> Translate Bhojpuri to Bambara Translatiz

Common Bhojpuri Phrases in Bambara

Phrase Meaning
एहो! Aw ni baara!
शुभ प्रभात! A' ni sɔgɔma!
शुभ दूपहरिया! I ni wula!
शुभ संध्या! I ni su!
नमस्कार बा हमार दोस्त! Bonjour n'a terikɛ!
का हाल बा? I ka kɛnɛ wa?
हम ठीक बानी, धन्यवाद! Ne bɛ ka ɲɛ, barika Ala ye!
तोहरा के याद आवत रहे N tun bɛ ɲinɛ i kɔ
राऊर खूब-खूब धन्यवाद)! I ni ce kɔsɛbɛ)!
राऊर सोआगत बा! I ni ce!
अंदर आ जाइए! Aw ka na don!
तहार दिन बढ़िया रहे! Ka tile hɛrɛ!
Phrase Meaning
अलविदा! Kan bɛ!
जन्म दिन के शुभ कामना! Sanbε sanbε!
तहार नांव का हऽ? I tɔgɔ bɛ di?
रऊआ कहां रहिले? E sigi bɛ min?
का हमरा लगे राउर फोन नंबर बा? Yala ne bɛ se ka i ka telefɔni nimɔrɔ sɔrɔ wa?
हम तोहसे प्यार करेलीं n b'i fɛ
तू त बहुते खास बाड़ू! I ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye kosɛbɛ!
हमके समझ में नईखे आवत! N m'a faamu!
का रउवा हमार मदद कर सकत बानी? Yala i bɛ se ka ne dɛmɛ wa?
एम्बुलेंस के फोन करीं! Aw ye anpulu wele!
कवनो डाक्टर के बोलावल जाव! Aw bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ wele!
पुलिस के बोलावल जाव! Aw ye polisiw wele!
संस्कृति आ लोग बहुत रोचक रहे Ladamuni ni mɔgɔw tun ka di kosɛbɛ

Communicate easily by using the free Bhojpuri to Bambara online translator to instantly translate Bhojpuri words, messages, news, articles, phrases or documents to Bambara.

Instantly Translate from Bhojpuri to Bambara online with best Bhojpuri to Bambara translation tool

You can now easily and accurately translate Bhojpuri to Bambara language with this tool. This tool will allow you to Translate Bhojpuri text into Bambara text. Translating words, sentences, and paragraphs into Bambara is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Bhojpuri to Bambara translator

How to translate Bhojpuri to Bambara using online translation tool?

  1. Select the Bhojpuri as source language for translation.
  2. Select the Bambara as target translation language.
  3. Enter the Bhojpuri words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Bhojpuri to Bambara translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Bambara to Bhojpuri?

Yes, You can translate Bambara to Bhojpuri with our online translation tool. Check Translate Bambara to Bhojpuri

How accurate is this Bhojpuri to Bambara translation tool?

Our Bhojpuri translator tool provides the most accurate Bambara translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Bambara translation, make sure that the Bhojpuri text is grammatically correct.

Which is the best Bhojpuri to Bambara translator and How it can help me to translate Bambara?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Bhojpuri to Bambara translation, it can translate Bhojpuri to 144 languages. If you need more accurate human Bhojpuri to Bambara translation service, use Translate from Bhojpuri to Bambara.

Is this Bhojpuri to Bambara translation free?

Yes, Bhojpuri to Bambara translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Bhojpuri to Bambara Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Bhojpuri into Bambara?

You can translate Bhojpuri words, phrases, and sentences to Bambara in a few seconds.