⌨ พิมพ์แบบออนไลน์บนแป้นพิมพ์เสมือน เช็ก - česká-klávesnice

⌨ พิมพ์แบบออนไลน์บนแป้นพิมพ์เสมือน เช็ก - česká-klávesnice

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เสมือนเพื่อทำการพิมพ์แบบออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยคัดลอกข้อความที่พิมพ์แล้ววางข้อความลงในเอกสาร อีเมล หรือข้อความที่คุณต้องการ